Chào m?ng ??n v?i Tekki

Tekki ???c thành l?p vào n?m 2010 b?i các k? s? giàu kinh nghi?m trong l?nh v?c tàu bi?n. Tekki chuyên cung c?p các d?ch v? k? thu?t và thi?t b? cho ngành hàng h?i, ??c bi?t là l?nh v?c ?óng m?i và s?a ch?a tàu bi?n. Là công ty m?i nh?ng ??i ng? k? s? và công nhân c?a Tekki ???c ?ào t?o chuyên nghi?p và ?ă có kinh nghi?m nhi?u n?m làm vi?c trong các nhà máy ?óng và s?a ch?a tàu bi?n l?n nh?t t?i Vi?t Nam. V?i b? dày kinh nghi?m c?a ??i ng? nhân viên, Tekki cam k?t mang ??n cho khách hàng c?a ḿnh các d?ch v?, s?n ph?m và gi?i pháp t?t nh?t. S? hài ḷng c?a khách hàng là ni?m h?nh phúc l?n nh?t ?? Tekki ngày càng phát tri?n và l?n m?nh.

??i tác tiêu bi?u

L?p ??t h? th?ng ?i?n công nghi?p

 

 

Thông tin d?ch v? l?p ??t h? th?ng ?i?n công nghi?p ?ang ???c c?p nh?t...

Read more...

L?p ??t h? th?ng ?i?u khi?n và t? ??ng hóa công nghi?p

 

Thông tin d?ch v? l?p ??t h? th?ng ?i?u khi?n và t? ??ng hóa công nghi?p ?ang ???c c?p nh?t...

Read more...

Ki?m tra và v?n hành th? hê th?ng ?i?n

 

 

Thông tin d?ch v? ki?m tra và v?n hành th? hê th?ng ?i?n ?ang ???c c?p nh?t...

Read more...

?óng m?i và s?a ch?a tàu bi?n

 

 

Thông tin d?ch v? ?óng m?i và s?a ch?a tàu bi?n ?ang ???c c?p nh?t...
...

Read more...

L?p ??t h? th?ng ch?ng sét toàn di?n

 

 

Thông tin d?ch v? l?p ??t h? th?ng ch?ng sét toàn di?n ?ang ???c c?p nh?t...

Read more...

L?p ??t h? th?ng an ninh và Camera quan sát

 

Thông tin d?ch v? l?p ??t h? th?ng an ninh và Camera quan sát ?ang ???c c?p nh?t...

Read more...

L?p ??t h? th?ng pḥng cháy ch?a cháy

 

 

Thông tin d?ch v? l?p ??t h? th?ng pḥng cháy ch?a cháy ?ang ???c c?p nh?t...

Read more...